• Balion NH-388

  Máy đếm tiền Balion NH-388

  • Kiểm tra tiền siêu giả Polyme
  • Phát hiện tiền lẫn loại

  Hotline: 0909906896

 • Xiudun 4688

  Máy đếm tiền Xiudun 4688

  • Kiểm tra tiền giả
  • Phát hiện tiền lẫn loại

  Hotline: 0909906896

 • 3D 1000A

  Máy đếm tiền 3D-1000A

  • Kiểm tra tiền siêu giả Polyme
  • Phát hiện tiền lẫn loại

  Hotline: 0909906896

 • 3D 2010B

  Máy đếm tiền 3D-2010B

  • Kiểm tra tiền siêu giả Polyme
  • Phát hiện tiền lẫn loại

  Hotline: 0909906896

 • 3D DMS-2010A

  Máy đếm tiền 3D-DMS-2010A

  • Kiểm tra tiền giả
  • Kiểm tra tiền siêu giả Polyme

  Hotline: 0909906896

 • 3D DMS-2010C

  Máy đếm tiền 3D DMS-2010C

  • Kiểm tra tiền siêu giả Polyme

  • Tự động kiểm tra tình trạng máy

  Hotline: 0909906896

   

 • 3D-05

  Máy đếm tiền 3D-05

  • Kiểm tra tiền giả
  • Kiểm tra tiền siêu giả Polyme
  • Đếm cộng dồn

  Liên hệ để biết giá: 0909906896

 • 3D-1000C

  Máy đếm tiền 3D-1000C

  • Kiểm tra tiền giả
  • Đếm cộng dồn

  Hotline: 0909906896

 • 3D-1000C

  Máy đếm tiền mini 3D-1000C

  • 3mặt số
  • Kiểm tra tiền siêu giả Polyme

  Liên hệ để biết giá: 0909906896

 • 3D-2010C

  Máy đếm tiền phát hiện tiền giả 3D-2010C

  • Kiểm tra tiền giả
  • Kiểm tra tiền siêu giả Polyme
  • Đếm cộng dồn

  Hotline: 0909906896

 • 3D-2011

  Máy đếm tiền 3D-2011

  • Kiểm tra tiền siêu giả Polyme
  • Phát hiện tiền lẫn loại
  • Đếm cộng dồn

  Hotline: 0909906896

 • 3D-5600

  Máy đếm tiền mini 3D-5600

  • Kiểm tra tiền giả
  • Kiểm tra tiền siêu giả Polyme
  • Đếm cộng dồn

   Liên hệ để biết giá: 0909906896